T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Finike Müftülüğü

06.12.2016

2016 YILI CAMİ ODAKLI DİN HİZMETLERİ BİLGİ FORMU

Cami Kitaplıkları ve Kütüphaneleri

11. MADDEDE BELİRTİLEN İLİŞİKTE SUNDUĞUMUZ EK 6 DOSYASININ ACİLEN DOLDURULARAK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜMÜZ DİN HİZMETLERİ BÜROSUNA 20.12.2016 TARİHİNE KADAR TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BU FORMU DOLDURURKEN EKDEKİ KİTAP LİSTELERİ VE CAMİ GURUPLARI  LİSTESİNDEN YARARLANMANIZ GEREKMEKTEDİR.

Kitaplıkları ve Kütüphaneleri
Kadim geleneğimizde olduğu gibi günümüzde de camileri kitaplarla buluşturmak, her bir camimize
mütevazi de olsa bir kitaplık/kütüphane kazandırmak, var olan kitaplıkları/kütüphaneleri
zenginleştirmek, kitaplar vasıtasıyla toplumu dini konularda aydınlatmak, okuma alışkanlığı
kazandırmak, camilerimizi ilim ve irfan mektebine dönüştürmek amacıyla cami
kitaplıkları/kütüphanelerinin kurulması, var olanların yeniden düzenlenmesi ve zenginleştirilmesi
bağlamında ülke genelinde bir çalışma başlatılacaktır.
Bu çerçevede:
1- Kitaplığı veya kütüphanesi olmayan cami ve mescitlerde kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır.
2- Cami ve mescitlerdeki mevcut kitaplık veya kütüphanelerde ise, cami veya mescidin iç estetiği
dikkate alınarak fiziki açıdan iyileştirme ve içerik olarak zenginleştirme çalışmaları yapılacaktır.
3- İbadet huşuunu bozmaması için cami veya mescit kitaplıkları kıble istikameti dışında
caminin/mescidin yan kısımlarında uygun bir yerde konumlandırılacaktır.
4- Cami sınıflandırmasına göre Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4 listelerde yer alan kitapların temin
edilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
5- Cami veya mescit içerisindeki mevcut kitaplıkların gözden geçirilmesi, aşırı derecede yıpranmış,
dağılmış ve ciltlenmesi mümkün olmayan "Mushaf-ı Şerif" ve kitapların tespit edilmesi, ek listeler
dışındaki kitapların kitaplıkta yer almasının uygunluğuna karar verilmesi görevleri "Teberrukât
Eşyası Komisyonu" tarafından yerine getirilecektir.
6- "Teberrukât Eşyası Komisyonu" tarafından cami ve mescitlerde tespit edilen yıpranmış ve
kullanım imkanı kalmamış "Mushaf-ı Şerif" ve kitaplar için Ek-5'teki gibi tutanak tutulacak ve bu
"Mushaf-ı Şerif" ve kitaplar geri dönüşüme kazandırılmak üzere il müftülüğünce kağıt fabrikasına
gönderilecektir.
7- Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ilgi (a) yazısı göz önünde bulundurularak söz konusu süreçte
(Mushafların nakli ve sonrası işlemler esnasında) üzerinde ayet-i kerime yazılı kağıt ve Mushaflara
gerekli özen gösterilecektir.
8- Cami kitaplıklarından geri dönüşüme gönderilen yıpranmış Mushaf ve kitaplar vakıf olduğundan,
yerine yenilerinin konulması noktasında gerekli ihtimam gösterilecektir.
9- Kitaplık/kütüphane cami müştemilatında özel bir mekanda oluşturulacak ise, kitaplık/kütüphane
için gerekli tüm tefrişat yapılacak; bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi, internet bağlantısı vb.
ihtiyaçlar karşılanmaya çalışılacaktır.
10- Cami görevlileri, okuma saatleri planlamak ve teşvik etmek suretiyle cemaatine okuma
alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapacak, cemaatinin cami
kitaplığından/kütüphanesinden daha etkin bir şekilde istifade etmesi için rehberlik edecektir.

11- Ek-6 form cami görevlisi tarafından doldurularak müftülüğe teslim edilecek, gerekli incelemeleryapıldıktan sonra onaylanan formlar, sorumlu personel tarafından en geç 23 Aralık 2016 tarihinekadar DHYS'ye girilecektir.
12- Cami veya mescit içerisindeki mevcut kitaplıkların ve kitapların gözden geçirilmesi; aşırı
derecede yıpranmış, dağılmış ve ciltlenmesi mümkün olmayan "Mushaf-ı Şerif" ve kitapların tespiti;
kitaplıklarla ilgili bağış, hibe, terkin, kayıttan düşme, denetlenme, devir ve teslim v.b. hususlarda
ilgi (b) yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
13- Bu talimatla ilgili yükümlülükler, müftülüklerce mahalli imkânlar kullanılarak yürütülecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.